Profesor Hušek emeritním profesorem VŠE

Vědecká rada VŠE na svém jednání dne 5. 3. 2019 rozhodla o udělení titulu „emeritní profesor VŠE“ prof. Ing. Romanu Huškovi, CSc. z katedry ekonometrie.

Prof. Hušek studoval statistiku, ekonometrii a operační výzkum na Vysoké škole ekonomické v Praze (1954–59), univerzitách v Bonnu (1966–67) a v Lovani (1971). Po promoci na VŠE v Praze pracoval 5 let ve Státním úřadu statistickém. Od roku 1964 byl zaměstnán jako odborný asistent na VŠE. V roce 1967 získal hodnost kandidáta ekonomických věd v oboru aplikace matematiky v ekonomii. Po obhajobě habilitační práce roku 1973 byl jmenován docentem ekonometrie. Profesorem ekonometrie se stal v roce 1991.

V letech 1991–1994 byl proděkanem pro vědu a výzkum FIS. Od roku 1977 je členem Econometric Society. Byl zakládajícím členem a prezidentem České ekonometrické společnosti. Působil či stále působí v edičních radách časopisu Prague Economic Papers, Politická ekonomie, Acta Oeconomica Pragensia a Bulletin of the Czech Econometric Society. Na VŠE přednášel ekonometrii v bakalářském, inženýrském i doktorském studiu. Je autorem či spoluautorem 9 knižních monografií a vysokoškolských učebnic včetně první české monografie Ekonometrie (1976). Zpracoval více než 35 titulů vysokoškolských skript a publikoval přes 100 odborných článků a výzkumných prací doma i v zahraničí.