Matematické metody v ekonomii – specializace Ekonometrie a operační výzkum

Bakalářský studijní program Matematické metody v ekonomii vychovává absolventy s širokou znalostí kvantitativních metod v ekonomii a s vybranou hlubší specializací do statistiky, demografie nebo ekonometrie a operačního výzkumu. Součástí studia je i základ v klíčových ekonomických disciplínách jako ekonomie, finance, účetnictví, marketing a management. Toto vzdělání umožní aplikovat statistické, ekonometrické, optimalizační a demografické metody a postupy ve všech ekonomických oblastech. Absolvent bude mít zároveň schopnost řídit výzkumné a analytické týmy pracující v oblasti kvantitativních metod v ekonomice jak na domácím tak i zahraničním trhu. Bude tak velmi dobře připraven na požadavky praxe ve všech oblastech, kde se pracuje s čísly, modely, optimalizacemi, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí a analytické uvažování.

Den otevřených dveří 01/2018

V rámci studijního programu si student po prvním roce volí specializaci:

  • Datové analýzy a modelování
  • Ekonomická demografie
  • Ekonometrie a operační výzkum

Specializace Ekonometrie a operační výzkum v rámci bakalářského studijního programu Matematické metody v ekonomii připravuje odborníky na matematické modelování podnikových, bankovních, národohospodářských a dalších ekonomických problémů. Jedná se o situace, kdy je matematika užitečná při řešení praktických problémů. Na podnikové úrovni se může jednat například o návrh a optimalizaci výrobních a logistických procesů. V bankovnictví jde zejména o modelování, predikci a zajištění různých typů rizik, např. kreditního rizika při poskytování úvěrů či tržního rizika při řízení portfolií cenných papírů. Na národohospodářské úrovni se uplatňuje zejména makroekonometrické modelování.

Výuka programu

Výuka kombinuje jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti. Teoretické znalosti jsou nezbytné k porozumění věcného ekonomického problému, k formulaci matematického modelu a následně k jeho řešení. Praktické znalosti se trénují při řešení konkrétních situací – například při optimalizaci distribučních kanálů, při návrhu portfolií cenných papírů, při formulaci makroekonometrických modelů, při návrhu scoringových modelů v bankovnictví či při řízení projektů. Řada bakalářských prací je prakticky orientována na řešení problémů z podnikové a bankovní sféry. Součástí výuky jsou také související dovednosti, jako např. ovládání speciálního softwaru či trénink prezentačních schopností.

Klíčové oblasti studia:

  • Operační výzkum (aplikovaná optimalizace). Jedná se o modely sloužící především v podnikové praxi k návrhu a k racionalizaci podnikových procesů (řízení výroby, skladové hospodářství, distribuce, dodavatelské řetězce, řízení projektů, hodnocení efektivity podnikových procesů).
  • Ekonometrie. Jedná se o speciální statistické postupy pro analýzu ekonomických dat a predikci ekonomických jevů. Na podnikové úrovni může jít např. o zjišťování hlavních determinant poptávky po produkci podniku a její predikci do budoucích období. Na národohospodářské úrovni se jedná o predikci makroekonomických agregátů, výzkum citlivosti ekonomiky na externí šoky či o mezinárodní komparativní studie.
  • Všeobecný ekonomický základ. Student získá kvalitní znalosti z obecných ekonomických disciplín, jako např. z mikroekonomie a makroekonomie, financí, managementu, mezinárodní ekonomie či obchodního práva.
  • Široká nabídka specializačních kurzůObor dává studentům velké možnosti specializace podle vlastních preferencí – matematické modelování se totiž uplatňuje v široké škále oblastí. Lze to doložit na struktuře obhájených kvalifikačních prací: jako příklad uveďme práce o řízení energetiky, o analýze komoditních trhů či práce z oblasti modelování výkonnosti sportovců.

Přehled vyučovaných předmětů v rámci studijního programu, potažmo specializace Ekonometrie a operační výzkum, naleznete zde.

Doporučený studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolventi specializace Ekonometrie a operační výzkum jsou odborníky na matematické modelování ekonomických procesů. Ze zkušeností absolventů lze ovšem říci, že hlavní devizou absolventa oboru je analytické myšlení, k němuž matematické modelování přirozeně vede. Analytické myšlení – tedy schopnost dekompozice složitého praktického problému na jednodušší celky, návrh modelů zachycujících chování dílčích celků a jejich syntéza umožňující usuzovat o vlastnostech a možnostech řešení – je univerzální dovednost, která dává absolventům značnou flexibilitu v praxi. Hlavní silnou stránkou našich absolventů je právě univerzálnost a adaptabilita, se kterou jsou schopni přistupovat k novým a aktuálním problémům.

Tyto schopnosti oceňuje zejména konzultační sféra, nadnárodní koncerny, banky a pojišťovny. V neposlední řadě jde také o firmy specializované výhradně na analýzu rozsáhlých ekonomických dat – např. při detekci podezřelých transakcí na bankovních kartách, při cílení webové reklamy či při návrhu a predikci poptávky po nových produktech.

Mezi absolventy oboru patří například Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (aktuálně prezident Hospodářské komory ČR), Ing. Miroslav Singer (bývalý guvernér ČNB), Ing. Martin Kupka (hlavní ekonom ČSOB) a celá řada dalších osobností.

Garant programu

doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Garantující katedra

katedra ekonometrie (vedoucí prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.)

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z cizího jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO přijímáme bez přijímacích testů.

Bližší informace k přijímací zkoušce a důležité termíny

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na mail jablon@vse.cz.