Kvantitativní metody v managementu – vedlejší specializace

Vedlejší specializace Kvantitativní metody v managementu poskytuje studentům možnost získat přehled o aktuálních matematických metodách a modelech pro analýzu rozhodovacích problémů především na mikroekonomické úrovni. Základem studijního programu jsou optimalizační a simulační modely i další analytické modely operačního výzkumu se zvláštním zřetelem na jejich programové zabezpečení a uplatnění v praxi. Program je dále doplněn o modely a metody řízení projektů, které patří k nejčastěji používaným analytickým nástrojům v praxi. V povinných předmětech je značná pozornost věnována aktuálním programovým systémům pro podporu modelování a samostatné práci studentů.

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil specializace
Cílem studia vedlejší specializace Kvantitativní metody v managementu je získat základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti používání kvantitativních metod především na podnikové úrovni. Specializace vhodně doplňuje a rozšiřuje znalosti, které mají studenti ve svých hlavních oborech na všech fakultách VŠE. Důraz je kladen na analytický přístup k řešení komplexních rozhodovacích problémů se zvláštním zřetelem na správnou a úplnou interpretaci a verifikaci výsledků.

Typ studentů, pro které je specializace vhodná
Vedlejší specializace je určena analyticky uvažujícím studentům, kteří mají v úmyslu ve své budoucí praxi na manažerské úrovni využívat kvantitativní nástroje pro řešení rozhodovacích problémů. Specializace je vhodná pro studenty hlavních specializací všech fakult VŠE. U studentů, kteří si zvolí tuto vedlejší specializaci, se předpokládá absolvování kurzů 4EK311 Operační výzkum či 4EK212 Kvantitativní management. Specializace je však koncipována i pro ty studenty, kteří uvedené předměty neabsolvovali. V takovém případě si zapíší v jejím úvodu mezi volitelnými předměty kurz 4EK311 Operační výzkum. Specializace není určena pro studenty magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce
U absolventů vedlejší specializace je zřejmý analytický přístup k rozhodovacím problémům.  Znalosti a dovednosti získané při studiu specializace dávají absolventům ekonomických a manažerských oborů zvláštní výhodu oproti jejich ostatním absolventům. Absolventi získávají schopnosti využít standardní kvantitativní nástroje pro řešení složitých rozhodovacích problémů manažerské praxe.

Odborné znalosti absolventů

  • umí používat nástroje pro analýzu a řešení rozhodovacích problémů;
  • mají pokročilé znalosti v oblasti optimalizací, řízení projektů a simulačních modelů;
  • znají důležitost správné a důkladné interpretace a verifikace výsledků řešení rozhodovacích úloh;
  • mají přehled o základních softwarových produktech používaných pro optimalizaci a simulaci.

Odborné dovednosti absolventů

  • umí analyticky a systematicky přistupovat k řešení rozhodovacích problémů;
  • při řešení rozhodovacího problému dokážou rozpoznat nutnost použití matematických modelů a optimalizačních metod;
  • jsou schopni používat adekvátní modely a specializované optimalizační softwarové produkty pro řešení reálných rozhodovacích problémů;
  • dokážou analyzovat projekty z hlediska času, nákladů a využití zdrojů; pro tyto účely mají základní dovednosti v používání MS Project;
  • jsou schopni vytvářet simulační modely podnikových procesů v simulačních programech SIMUL8 a SIMPROCESS.

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS  Vyučován v
4EK412 * Simulační modely ekonomických procesů 6 ZS, LS
4EK313 * Programy pro matematické modelování 6 ZS, LS
4EK411 * Řízení projektů 6 ZS, LS
* Z těchto předmětů se skládá souborná zkouška.

 

II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS Vyučován v
4EK311 * Operační výzkum 6 ZS, LS
4EK601 Operační výzkum (v angličtině) 3 ZS, LS
4EK314 Diskrétní modely 6 LS
4EK605 Diskrétní modely (v angličtině) 6 ZS
4EK321 Praktikum z operačního výzkumu 6 ZS
4EK607 Praktikum z operačního výzkumu (v angličtině) 6 LS
4EK428 Skupinové rozhodování 3 LS
4EK315 Stochastické modely 6 ZS, LS
4EK421 Teorie her a ekonomické rozhodování 6 ZS, LS
4EK427 Vícekriteriální rozhodování 6 ZS
4EK606 Vícekriteriální rozhodování (v angličtině) 6 LS

* Předmět 4EK311 Operační výzkum si zapíší studenti, kteří jej neabsolvovali ani neabsolvovali předmět 4EK212 Kvantitativní management.

 

III. Souborná zkouška – 3 ECTS
Otázky k souborné zkoušce (aktualizace 31. 10. 2020)

 

Garant: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.