Pravidla pro státní doktorskou zkoušku

1. Struktura

Státní doktorská zkouška (SDZ) sestává ze tří částí:

Část 1. Obhajoba tezí disertační práce.
Část 2. Zkouška z hlavní oblasti specializace kandidáta.
Část 3. Zkouška z vedlejší oblasti specializace kandidáta.

2. Přihláška

Součástí přihlášky k SDZ je životopis kandidáta, přehled publikační činnosti (včetně prací aktuálně v recenzním řízení), písemný projekt disertační práce (v rozsahu 20–30 stan A4) a informace o tom, zdali kandidát za svoji hlavní oblast specializace volí obor ekonometrie, nebo obor operační výzkum. Druhý z uvedených oborů se stává vedlejší oblastí specializace.

3. Zkušební komise

Po odevzdání přihlášky k SDZ jmenuje děkan na návrh garanta oboru tříčlennou zkušební komisi (v souladu s článkem 22 Studijního a zkušebního řádu VŠE ve znění z 19. 4. 2018 a následných novelizací, dále jen SZŘ). Jmenuje do ní odborníky v oblasti hlavní specializace kandidáta s přihlédnutím k jeho odbornému zájmu, k projektu disertační práce a k publikační činnosti.

4. Literatura k hlavní oblasti specializace

Komise s dostatečným časovým předstihem, nejméně však 2 měsíce před konáním SDZ, a dle vlastního uvážení kandidátovi zadá k prostudování odbornou literaturu (monografie, části monografií, soubory článků či jinou relevantní literaturu), o níž se povede rozprava v druhé části SDZ.

5. Část 1

V první části zkoušky kandidát obhajuje teze disertační práce. Tato část se koná formou vědecké rozpravy. Kandidát se soustředí především na již dosažené dílčí výsledky, včetně výsledků publikovaných a zaslaných do recenzního řízení. Kandidát zdůvodní, proč je realistické se domnívat, že práce bude dokončena a předložena k obhajobě a v jakém časovém horizontu.

6. Část 2

Druhá část zkoušky spočívá ve vědecké rozpravě nad literaturou z bodu 4.

7. Část 3

Ve třetí části zkoušky komise ověří přehled kandidáta ve vedlejší oblasti specializace v rozsahu odpovídajícímu státní závěrečné zkoušce magisterského studia.

8. Hodnocení

Hodnocení zkoušky a reprobace se řídí článkem 23 SZŘ.

9. Účinnost

Tato pravidla jsou závazná pro studenty se zahájením studia 1. 9. 2018 a později.