Okruhy problémů státní doktorské zkoušky

Tyto okruhy platí pro studenty se zahájením studia před 1. 9. 2018. Pro studenty se zahájením studia po tomto datu platí nová pravidla pro SDZ.

aktualizace k 1. 7. 2013 – ke stažení (PDF)

I. Operační výzkum

 1. Lineární programování – formulace úlohy, základní pojmy, simplexová metoda.
 2. Teorie duality a její aplikace, věty o dualitě, duálně simplexová metoda.
 3. Stabilita řešení v úlohách LP, parametrické programování.
 4. Vícekriteriální hodnocení variant – formulace úlohy a klasifikace metod řešení.
 5. Vícekriteriální lineární programování – formulace úlohy a klasifikace metod řešení.
 6. Nelineární programování – klasifikace modelů a metod řešení.
 7. Diskrétní modely operačního výzkumu a jejich aplikace, metody řešení, výpočetní složitost.
 8. Stochastické modely – markovské procesy a markovské řetězce.
 9. Modely řízení zásob, modely hromadné obsluhy, modely obnovy selhávajících jednotek.
 10. Simulační modely – generování hodnot náhodných veličin, principy diskrétní simulace.
 11. Teorie her – Nashova rovnováha jako koncept řešení konfliktních situací. Aplikace na ekonomické rozhodovací úlohy.
 12. Aplikace teorie grafů v ekonomickém rozhodování – optimalizační úlohy na grafech, řízení projektů

Literatura

 • Dlouhý, M. a kol.: Simulace podnikových procesů. 2. vydání, Computer Press, Brno 2011.
 • Dlouhý, M., Fiala, P. Teorie ekonomických a politických her. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2016.
 • Fiala, P.: Modely a metody rozhodování. Oeconomia, Praha 2008.
 • Fiala, P.: Řízení projektů. Oeconomica, Praha, 2008.
 • Jablonský, J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2007.
 • Jablonský J.: Programy pro matematické modelování. Oeconomica, Praha 2011.
 • Kořenář, V.: Stochastické procesy. Oeconomica, Praha 2010.
 • Lagová, M., Jablonský, J: Lineární modely. Oeconomica, Praha 2009.
 • Pelikán, J.: Diskrétní modely v operačním výzkumu. Professional Publishing, Praha 2001.

 

II. Ekonometrie

 1. Rozdělená zpoždění. Koyckova transformace, modely částečného přizpůsobení a adaptivních očekávání – Friedmanova spotřební funkce a hypotéza permanentního důchodu.
 2. Neoklasická produkční funkce. Cobbova – Douglasova PF statická a dynamická – metody odhadu a základní charakteristiky. Základy teorie firmy.
 3. Modely diskrétní volby. Logitové a probitové modely binární a multinomické volby. Odhad a testování modelů binární diskrétní volby, měření jejich shody s daty.
 4. Analýza volatility časových řad. Modely ARCH a GARCH. Testování asymetrie volatility. Nelineární modely GARCH.
 5. Klasický a zobecněný lineární regresní model. Metoda nejmenších čtverců, její předpoklady a vlastnosti odhadů. Heteroskedasticita a autokorealce náhodné složky, příčiny a důsledky, způsoby testování. Metoda zobecněných nejmenších čtverců.
 6. Aplikace dynamických modelů poptávky. Logistická symetrická a nesymetrická růstová křivka – odvození a metody odhadu parametrů. Relativní a absolutní nasycenost poptávky.
 7. Specifikace, identifikace a odhad simultánních rovnic. Metoda dvoustupňových nejmenších čtverců. Použitelnost strukturního, redukovaného a konečného tvaru simultánních modelů v analýze, prognóze a simulacích.
 8. Aplikace ekonometrických metod v ekonomickém prognózování. Chyba a přesnost předpovědí při použití jedno- a vícerovnicových regresních modelů. Testování predikčních vlastností modelů – Chowovy testy a Theilovy koeficienty.
 9. Volba a optimalizace hospodářské politiky pomocí makroekonometrických modelů. Racionální očekávání a účinnost metod optimálního řízení v ekonomice – Theilův a Tinbergenův postup.
 10. Ekonometrické simulační modely. Aplikace deterministické i stochastické simulace při srovnávání vlastností odhadových funkcí, v simulačních předpovědích. Monte Carlo a bootstrapping – zhodnocení.
 11. Simulační postupy při volbě optimální hospodářské politiky, deterministické a stochastické simulace dopadů ekonomické politiky, podstata scénářové analýzy.
 12. Vektorové autoregresní modely, testy stacionárnosti, kointegrace a Grangerovy kauzality. Funkce odezvy a jejich interpretace. Modely korekce chyby a kointegrace.

Literatura

 • Hušek, R.: Ekonometrická analýza. Oeconomica, Praha 2007.
 • Hušek, R.: Aplikovaná ekonometrie. Teorie a praxe. Oeconomica, Praha 2009.
 • Verbeek, M.: A Guide to Modern Econometrics, 4th ed., J. Wiley, Padstow 2012.
 • Wooldridge, J.M.: Introductory Econometrics: A Modern Approach. South – Western, Mason (Ohio) 2009.

 

III. Obhajoba tezí dizertační práce

Povinnou součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba písemně předložených tezí dizertační práce. Teze dizertační práce předloží doktorand spolu s přihláškou k SDZ.