Okruhy problémů státní doktorské zkoušky

aktualizace k 1. 7. 2013 – ke stažení (PDF)

I. Operační výzkum

 1. Lineární programování – formulace úlohy, základní pojmy, simplexová metoda.
 2. Teorie duality a její aplikace, věty o dualitě, duálně simplexová metoda.
 3. Stabilita řešení v úlohách LP, parametrické programování.
 4. Vícekriteriální hodnocení variant – formulace úlohy a klasifikace metod řešení.
 5. Vícekriteriální lineární programování – formulace úlohy a klasifikace metod řešení.
 6. Nelineární programování – klasifikace modelů a metod řešení.
 7. Diskrétní modely operačního výzkumu a jejich aplikace, metody řešení, výpočetní složitost.
 8. Stochastické modely – markovské procesy a markovské řetězce.
 9. Modely řízení zásob, modely hromadné obsluhy, modely obnovy selhávajících jednotek.
 10. Simulační modely – generování hodnot náhodných veličin, principy diskrétní simulace.
 11. Teorie her – Nashova rovnováha jako koncept řešení konfliktních situací. Aplikace na ekonomické rozhodovací úlohy.
 12. Aplikace teorie grafů v ekonomickém rozhodování – optimalizační úlohy na grafech, řízení projektů

Literatura

 • Dlouhý, M. a kol.: Simulace podnikových procesů. 2. vydání, Computer Press, Brno 2011.
 • Dlouhý, M., Fiala, P. Teorie ekonomických a politických her. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2016.
 • Fiala, P.: Modely a metody rozhodování. Oeconomia, Praha 2008.
 • Fiala, P.: Řízení projektů. Oeconomica, Praha, 2008.
 • Jablonský, J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2007.
 • Jablonský J.: Programy pro matematické modelování. Oeconomica, Praha 2011.
 • Kořenář, V.: Stochastické procesy. Oeconomica, Praha 2010.
 • Lagová, M., Jablonský, J: Lineární modely. Oeconomica, Praha 2009.
 • Pelikán, J.: Diskrétní modely v operačním výzkumu. Professional Publishing, Praha 2001.

 

II. Ekonometrie

 1. Rozdělená zpoždění. Koyckova transformace, modely částečného přizpůsobení a adaptivních očekávání – Friedmanova spotřební funkce a hypotéza permanentního důchodu.
 2. Neoklasická produkční funkce. Cobbova – Douglasova PF statická a dynamická – metody odhadu a základní charakteristiky. Základy teorie firmy.
 3. Modely diskrétní volby. Logitové a probitové modely binární a multinomické volby. Odhad a testování modelů binární diskrétní volby, měření jejich shody s daty.
 4. Analýza volatility časových řad. Modely ARCH a GARCH. Testování asymetrie volatility. Nelineární modely GARCH.
 5. Klasický a zobecněný lineární regresní model. Metoda nejmenších čtverců, její předpoklady a vlastnosti odhadů. Heteroskedasticita a autokorealce náhodné složky, příčiny a důsledky, způsoby testování. Metoda zobecněných nejmenších čtverců.
 6. Aplikace dynamických modelů poptávky. Logistická symetrická a nesymetrická růstová křivka – odvození a metody odhadu parametrů. Relativní a absolutní nasycenost poptávky.
 7. Specifikace, identifikace a odhad simultánních rovnic. Metoda dvoustupňových nejmenších čtverců. Použitelnost strukturního, redukovaného a konečného tvaru simultánních modelů v analýze, prognóze a simulacích.
 8. Aplikace ekonometrických metod v ekonomickém prognózování. Chyba a přesnost předpovědí při použití jedno- a vícerovnicových regresních modelů. Testování predikčních vlastností modelů – Chowovy testy a Theilovy koeficienty.
 9. Volba a optimalizace hospodářské politiky pomocí makroekonometrických modelů. Racionální očekávání a účinnost metod optimálního řízení v ekonomice – Theilův a Tinbergenův postup.
 10. Ekonometrické simulační modely. Aplikace deterministické i stochastické simulace při srovnávání vlastností odhadových funkcí, v simulačních předpovědích. Monte Carlo a bootstrapping – zhodnocení.
 11. Simulační postupy při volbě optimální hospodářské politiky, deterministické a stochastické simulace dopadů ekonomické politiky, podstata scénářové analýzy.
 12. Vektorové autoregresní modely, testy stacionárnosti, kointegrace a Grangerovy kauzality. Funkce odezvy a jejich interpretace. Modely korekce chyby a kointegrace.

Literatura

 • Hušek, R.: Ekonometrická analýza. Oeconomica, Praha 2007.
 • Hušek, R.: Aplikovaná ekonometrie. Teorie a praxe. Oeconomica, Praha 2009.
 • Verbeek, M.: A Guide to Modern Econometrics, 4th ed., J. Wiley, Padstow 2012.
 • Wooldridge, J.M.: Introductory Econometrics: A Modern Approach. South – Western, Mason (Ohio) 2009.

 

III. Obhajoba tezí dizertační práce

Povinnou součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba písemně předložených tezí dizertační práce. Teze dizertační práce předloží doktorand spolu s přihláškou k SDZ.

Struktura tezí