Ekonometrie – vedlejší specializace

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil specializace
Cílem vedlejší specializace Ekonometrie je vychovat odborníky v oblasti ekonomického a finančního modelování. Specializace doplňuje znalosti, které studenti získávají ve svých hlavních oborech. Poskytuje studentům analytický aparát potřebný k popisnému i predikčnímu modelování a to jak na mikroekonomické, tak na makroekonomické úrovni (např. odhad rizikového profilu klienta, vliv změny makroekonomických agregátů na finanční trhy apod.). Nedílnou součástí je i seznámení se analytickým a ekonometrickým softwarem, který se běžně užívá v analytických útvarech bankovních a konzultačních firem nebo institucí typu České národní banky a ministerstva financí.

Typ studentů, pro které je specializace vhodná
Vedlejší specializace je vhodná pro studenty všech hlavních specializací všech fakult VŠE mimo obor Ekonometrie a operační výzkum. U studentů, kteří si zvolí tuto vedlejší specializaci, se předpokládá pozitivní vztah k analytickému přístupu řešení problémů a ke kvantitativním metodám.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce
Absolvent díky praktickému zaměření specializace bude schopen samostatně modelovat ekonomické procesy, díky čemuž získá výhodu na trhu práce oproti čistě teoreticky zaměřeným absolventům. Absolvent zároveň získá znalost algoritmizace a práce v prostředí nejpoužívanějších ekonometrických a analytických programů. Díky těmto schopnostem bude vhodným kandidátem na místo analytika ve finančních institucích, konzultačních společnostech, velkých korporacích a institucích typu ČNB a ministerstvo financí.

Odborné znalosti absolventů

  • mají pokročilou znalost ekonometrické teorie, statistického uvažování a modelování;
  • jsou schopni převést teoretický ekonomický/finanční model do praxe (např. makroekonomické prognózy, oceňování aktiv, rozhodování spotřebitele, teorii rizika apod.);
  • jsou odborníky na správnou a důkladnou interpretaci a verifikaci ekonometrických modelů, jejich predikčních schopností, silných a slabých stránek, robustnosti apod.

Odborné dovednosti absolventů

  • jsou schopni porozumět odborným ekonomickým a finančním textům;
  • dokáží si samostatně naprogramovat v praxi často užívané modely a procedury, například zefektivnit práci s daty, provádět backtesting investičních strategií nebo simulace finančních a makroekonomických scénářů;
  • dokáží kriticky hodnotit ekonomické a finanční studie, analýzy a prognózy třetích stran: korektnost a sílu použitých předpokladů (formulovaných či implicitních), vhodnost zvolených dat i vhodnost aplikované analytické metody, včetně posouzení přesnosti a spolehlivosti.

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS Vyučován v
4EK333 Ekonometrie 1 6 ZS, LS
4EK416
4EK608
Pokročilá ekonometrie 1 6 ZS, LS
LS
4EK417 Praktikum z ekonometrie 6 ZS, LS

 

II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS Vyučován v
4EK516 Pokročilá ekonometrie 2 6 ZS, LS
4EK214 *
4EK610 *
Úvod do ekonometrie 6 ZS, LS
ZS, LS
4EK315 Stochastické modely 6 ZS, LS
4EK430 Makroekonometrická analýza 6 ZS, LS
1BP452 Kreditní rizika – modelování a řízení 3 LS
4EK418 Mapy, geodata a prostorová ekonometrie v R 3 mimosemestrální
4ST417 Výpočetní statistika v R 3 ZS
4ST309
4ST608
Úvod do finanční a pojistné matematiky 6 ZS
LS
4ST431 **
4ST631 **
Časové řady 6 ZS, LS
LS
4ST416
4ST616
Regrese 6 ZS, LS
LS
4ST412 Bayesovská statistika 3 LS
4ST444
4ST644
Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění 6 LS
ZS
4ST441 Statistical Methods and Capital Markets 3 LS
4ST611 Aplikace vícerozměrných statistických metod (v angličtině) 6 ZS, LS
4ES407 Hospodářská a sociální statistika 6 ZS, LS
4ES411 *** Hospodářská statistika 6 ZS

* Nelze studovat po absolvování 4EK211.
** Nelze studovat s 4ST432.
*** Pokročilejší kurz zejména pro studenty, kteří již absolvovali 4ES407.

III. Souborná zkouška – 3 ECTS
Otázky k souborné zkoušce (aktualizace 6. 3. 2019)

Garant: prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.