Obhajoby disertačních prací

Předběžná obhajoba disertační práce se koná nejpozději tři měsíce před termínem ukončení doktorského studia. Při předběžné obhajobě musí být k dispozici alespoň jeden posudek oponenta. Po zapracování připomínek z předběžné obhajoby je nutno odevzdat definitivní podobu disertační práce včetně posudků dvou oponentů (alespoň jeden z oponentů musí být profesorem a alespoň jeden z oponentů musí působit mimo Fakultu informatiky a statistiky VŠE v Praze) nejpozději jeden měsíc před konáním obhajoby.

Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice
Obor: Ekonometrie a operační výzkum   

Komise pro obhajoby disertací v příslušném oboru je alespoň pětičlenná jmenovaná děkanem z profesorů, docentů a význačných představitelů oboru. Nejméně dva členové komise nesmí být členy akademické obce VŠE.

Předsedové a zástupci předsedy prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. katedra ekonometrie VŠE
Členové komise prof. Ing. Josef Arlt, CSc. katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
doc. RNDr. Miloš Kopa, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. FJFI ČVUT Praha
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. katedra ekonometrie VŠE
doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. FIM Univerzita Hradec Králové
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. OPF Slezská univerzita v Opavě
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha
doc. RNDr. Přemysl Šůcha, Ph.D. Český institut informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT Praha
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE