Kvantitativní metody pro informatiky – vedlejší specializace

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil specializace
Cílem studia vedlejší specializace Kvantitativní metody pro informatiky je získat základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti používání kvantitativních metod. Specializace doplňuje a rozšiřuje znalosti, které získávají studenti hlavní specializace Podniková informatika. Důraz je kladen na analytický přístup k řešení složitých rozhodovacích problémů se zvláštním zřetelem na správnou a úplnou interpretaci a verifikaci výsledků.

Typ studentů, pro které je specializace vhodná
Vedlejší specializace je primárně určena pro studenty hlavní specializace Podniková informatika.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce
U absolventů vedlejší specializace je zřejmý analytický přístup k rozhodovacím problémům. Znalosti a dovednosti získané při studiu specializace dávají absolventům informatických oborů zvláštní výhodu oproti ostatním absolventům. Absolventi získávají schopnosti využít standardní kvantitativní nástroje pro řešení složitých rozhodovacích problémů manažerské praxe.

Odborné znalosti

Absolventi vedlejší specializace:

  • umí používat nástroje pro analýzu a řešení rozhodovacích problémů;
  • mají pokročilé znalosti v oblasti optimalizací, řízení projektů a simulačních modelů;
  • znají důležitost správné a důkladné interpretace a verifikace výsledků řešení rozhodovacích úloh;
  • mají přehled o základních softwarových produktech používaných pro optimalizaci a simulaci.

Odborné dovednosti

Absolventi vedlejší specializace:

  • umí analyticky a systematicky přistupovat k řešení rozhodovacích problémů;
  • dokáží rozpoznat nutnost použití matematických modelů a optimalizačních nebo simulačních metod;
  • jsou schopni používat adekvátní modely a specializované optimalizační a simulační softwarové produkty pro řešení reálných rozhodovacích problémů;
  • dokáží analyzovat projekty z hlediska času, nákladů a využití zdrojů; pro tyto účely mají základní dovednosti v používání MS Project;
  • jsou schopni vytvářet simulační modely podnikových procesů v simulačních programech SIMUL8 a SIMPROCESS.

I. Povinné předměty – 30 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS 
4EK441 Kvantitativní management pro informatiky 6
4EK442 Programy pro matematické modelování pro informatiky 6
4EK443 Optimalizace v projektovém řízení 6
4EK444 Simulace podnikových procesů 6
4EK445 Diskrétní modely pro informatiky 6

II. Souborná zkouška – 3 ECTS
Otázky k souborné zkoušce

 

Garant: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.