Doktorské studium

Katedra ekonometrie nabízí doktorský studijní program Ekonometrie a operační výzkum, a to v interní i v externí formě studia. Program je rozvržen na čtyři roky. Studium se zaměřuje na pokročilé partie ekonometrie a operačního výzkumu a jeho hlavním cílem je řešení praktických i teoretických problémů s využitím metod a nástrojů odpovídajících nejnovějším poznatkům v oboru. Mezi konkrétní témata v rámci studia doktorského programu patří například (výčet není vyčerpávající):

Operační výzkum:
 • optimalizace a řízení obchodu, výroby a logistiky
 • optimalizace toků zásob, přepravy zboží a řízení dopravních flotil
 • teorie her, aukce, modelování konfliktů a vyjednávání
 • modelování tržních struktur (oligopoly, dodavatelské řetězce apod.),
 • simulační techniky v řízení průmyslu a obchodu
 • měření efektivity a DEA (analýza obalu dat),
 • empirické studie pro finanční sektor, veřejný sektor, obchod a průmysl
 • efektivní implementace, paralelní a distribuované zpracování rozsáhlých optimalizačních modelů
 • matematika pro operační výzkum
Ekonometrie:
 • makroekonometrie a mikroekonometrie
 • sektorová ekonometrie (energetika, trh práce apod.)
 • finanční ekonometrie, finanční časové řady, vysokofrekvenční data
 • prostorová ekonometrie a geografická struktura ekonomických vztahů
 • scoring a řízení rizik v bankovnictví
 • makroekonomická politika, její evaluace a měření citlivosti na šoky
 • ekonometrická teorie, volba modelu, teorie odhadu, diagnostika, asymptotika
 • empirické studie pro finanční sektor, veřejný sektor, obchod a průmysl

Nedávno obhájené doktorské disertace se zabývají například predikcí poptávky v telekomunikacích, kreditním scoringem pomocí parametrických metod a data-miningových metod, analýzou vztahů mezi globálními a lokálními cenami energií a paliv, vícekriteriálními hrami, odhadem GAS modelů (jako zobecněním GARCH modelů) a dalšími tématy.

Tým doktorských studentů Katedry ekonometrie aktuálně pracuje mimo jiné i na těchto projektech, které podpořila Interní grantová agentura fakulty: Analýza vysokofrekvenčních dat a datového proudu, Přenos informací na finančních trzích v období turbulencí: Asymetrické míry závislosti, Moderní metody práce s neurčitostí a nejistotou ve statistických a optimalizačních modelech, Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za přítomnosti mikrostrukturního šumu, Vliv migrace na pracovní trh: aplikace modelů prostorové ekonometrie, Modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování,  a další. Předpokládá se, že s pomocí pracovníků katedry kandidát během studia navrhne vlastní projekt dle svého odborného zaměření.

Od kandidáta na titul Ph.D. se očekává intenzivní zájem o některý konkrétní problém související s ekonometrií a/nebo operačním výzkumem. Může jít o problém v teorii, v oblasti empirické analýzy či problém motivovaný praxí. Kandidát by měl mít magisterské vzdělání v některé z oblastí ekonomie, matematiky či informatiky (chápáno v širokém smyslu). Vítáni jsou také kandidáti s magisterským vzděláním v souvisejících oborech (např. v oblasti veřejných politik, managementu zdravotnictví apod.).