Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Disciplíny

Související stránky

 • Matematická ekonomie je souborem kvantitativních postupů moderní ekonomické teorie, vystihujicích matematicky problémy ekonomické rovnováhy.
 • Ekonometrie je založena na využiti ekonomických, matematických a statistických metod při vyhledávání, měření a verifikací vzájemných vztahů mezi ekonomickými veličinami.
 • Strukturní analýza je metoda rozboru vzájemných vazeb mezi prvky určitého ekonomického systému, resp. vazeb prvků tohoto systému na jeho okoli.
 • Lineární programování se zabývá formulací a řešením matematických modelů, které jsou lineární, statické a deterministické a vyjadřují sledované závislosti pomocí lineárních funkcí.
 • Teorie hromadné obsluhy kvantitativně zkoumá takové procesy, v nichž může docházet k hromadění (čekání) určitých jednotek, které je způsobeno omezenou kapacitou obsluhy.
 • Teorie zásob se využívá pro optimalizaci řízení procesu vytváření, doplňování, udržování a čerpání zásob.
 • Teorie her se zabývá klasifikací a modelováním konfliktních situací a vyhledáváním optimalních strategických postupů v jednotlivých typech těchto situací. S teorií her úzce souvisí např. teorie oligopolu.
 • Dynamické programovaní je zvlaštní technikou vyhledávání extrémů, která převádí úlohy vícerozměrné na opakované řešení úloh méněrozměrných.
 • Síťová analýza je soubor modelů a metod, které vycházejí z grafického vyjádření složitých projektů a provádějí analýzu těchto projektů z hlediska času, nákladů ci zdrojů.
 • Celočíselné programování zavádí do úloh lineárního programování omezení na celočiselnost proměnných, případně předpokládá jejich bivalenci (tj. proměnné mohou nabývat pouze hodnot 0 nebo 1).
 • Vícekriteriálni optimalizace hledá kompromisní řešení v rozhodovacích situacích při existenci několika hodnoticích kriterií.
 • Simulační modely se zabývají konstrukcí modelu složitějších dynamických pravděpodobnostních systemů, neřešitelných analyticky. Výsledky jsou získávány pomocí počítačového experimentovaní s modelem.