Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obhajoby disertačních prací

Předběžná obhajoba disertační práce se koná nejpozději tři měsíce před termínem ukončení doktorského studia. Při předběžné obhajobě musí být k dispozici alespoň jeden posudek oponenta. Po zapracování připomínek z předběžné obhajoby je nutno odevzdat definitivní podobu disertační práce včetně posudků dvou oponentů (alespoň jeden z oponentů musí být profesorem a alespoň jeden z oponentů musí působit mimo Fakultu informatiky a statistiky VŠE v Praze) nejpozději jeden měsíc před konáním obhajoby.

Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice
Obor: Ekonometrie a operační výzkum   

Předseda komise prof. Ing. Roman Hušek, CSc. katedra ekonometrie VŠE
Zástupce předsedy prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. katedra ekonometrie VŠE
Členové komise prof. Ing. Josef Arlt, CSc. katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha 5
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. katedra ekonometrie VŠE
doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. katedra měnové teorie a politiky VŠE
doc. RNDr. Miloš Kopa, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. katedra soft. inženýr. v ekonomii ČVUT Praha
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. FIM UHK v Hradci Králové
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. UTIA AV ČR Praha
prof. RNDr. Karel Zimmermann, CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

Komise pro obhajoby disertací v příslušném oboru je alespoň pětičlenná jmenovaná děkanem z profesorů, docentů a význačných představitelů oboru. Nejméně dva členové komise nesmí být členy akademické obce VŠE.